prosdo.ru
добавить свой файл
1 2 3 ... 9 10

29

На розтині чоловіка 45-ти років, який довго хворів туберкульозом легень у лівій

плевральній порожнині виявлено близько одного літра густої вершкоподібної рідини

жовтувато-зеленого кольору. Яка форма гнійного запалення діагностована у пацієнта?

A *Емпієма

B
Флегмона

C
Гострий абсцес

D
Хронічний абсцес

E
Гнійний катар

30


У жінки 25 років видалено зуб з вузликом (діаметром 0,5 см), який був прикріпле-ний до

кореня. При гістологічному дос-лідженні вузлика: в епітеліальних тяжах наявність дрібних,

щілиноподібних про-світів, що зливаючись утворюють неве-лику округлу порожнину, зі

збереженим по колу багатошаровим епітелієм, розта-шованим на шарі грануляційної

тканини, що переходить у фіброзну капсулу. Визначте форму утворення у корені зуба.

A
*Кістогранульома.

B
Радікулярна кіста.

C Проста гранульома.

D Складна гранульома.

E
Фіброма.

31


Стоматолог при осмотре полости рта больного выявил поражение твердых тканей зуба:

часть премоляров с фарфороподобными пятнами и полосками, моляры имеют

пигментированные эрозии, наблюдается стирание зубов. Дайте определение поражению

твердых тканей зубов.

A
* Флюороз

B
Клиновидные дефекты

C
Эрозия зубов

D
Кислотный кариес

E
Гипоплазия

32


У женщины 26 лет было выявлено наличие опухоли альвеолярного отростка в виде

плотноватого узла, четко отграниченного. При гистологическом исследовании:

однотипные мелкие одноядерные клетки овальной формы; среди них расположены

гигантские многоядерные клетки; местами среди клеток образуются костные балочки.

Поставьте диагноз.

A * Остеобластокластома

B Примордиальная киста

C
Амелобластома

D
Фиброматозный эпулис

E Эозинофильная гранулема

33

При гістологічному дослідженні ворсинчастої пухлини сечового міхура встановлено, що

вона побудована з кліток атипового перехідного епітелію, що формують пухлинні сосочки

і проростають у м'язовий шар. Назвіть вид пухлини.

A Перехідно - клітинний рак

B
Папілома

C
Аденома

D Саркома

E Аденокарцинома

34

При дослідженні видаленої верхньої долі легені: множинні щільні виступаючі сіруватого

кольору вогнища з просяне зерно. Мікроскопічно у вогнищах навколо невеликої зони

некрозу визначаються епітеліоїдні, лімфоїдні, гігантські багатоядерні клітини Пірогова

-Ланганса. Вкажіть патологічний процес.

A Туберкульозна гранульома

B Лепроїдна гранульома

C Гума

D Сапна гранульома

E Гранульома при риносклеромі

35

В чоловіка 42 років видалена пухлина, що розміщувалася в м’якому піднебінні.

Макроскопово: не чітко відмежований щільний вузол діаметром 35 мм. Мікроскопово:

альвеолярні, трабекулярні і кріброзні структури , кісти що сформовані з поліморфних

дрібних кубічних епітеліальних клітин, ядра гіперхромні, в центрах клітинних скупчень

розміщуються оксифільні масси, що створює „циліндричні” структури. Діагностуйте


пухлину.

A * Аденокістозна карцинома.

B Плеоморфна аденома.

C Мукоепідермальна пухлина.

D Мономорфна аденома.

E Аденолімфома.

36

У юнака 15 років з верхньої щелепи у ділянці ікла, який відсутній у зубному ряду,

видалено пухлиноподібне утворен-ня. Макроскопічно воно представлено порожниною,

заповненою світлою жовтуватою рідиною, з наявністю ретинованого зуба. Мікроскопічно

стінка порожнини представлена фіброзною тканиною покритою богатошаровим плоским

епітелієм без ознак запалення. Визначте діагноз утворення щелепи.

A * Фолікулярна кіста

B Радікулярна кіста

C Кератокіста

D Амелобластома

E Одонтома

37

При огляді у хворого коронка 47 зуба торкається глибокого дефекту слизової оболонки

щоки, краї якого щільні, чіткі, дно – сірого кольору. Мікроскопічне дослідження біопсійного

матеріалу із стінки дефекту виявило на дні: гнійний ексудат, під яким зона некротизованої

тканини, глибше – грануляційна тканина, яка переходить у зрілу фіброзну. Яка патологія

розвинулась на щоці?

A *Хронічна виразка.

B Гостра виразка.

C Гостра ерозія.

D Хронічна ерозія.

E Рак.

38

У больной в правой околоушной железе обнаружена опухоль в виде узла с четкими

границами. На разрезе неоднородная: видны белесоватые и полупрозрачные участки,

участки ослизнения. При микроскопическом исследовании отмечается органоидность

строения. Паренхима представлена железисто-подобным эпителием с формированием


просвета желез, солидными пластами эпителия. Строма – с мукоидными,

хондроидными, миксоидными очагами. Какой диагноз поставил патологоанатом?

A * Полиморфная аденома

B Аденолимфома

C Цилиндрома

D Слизистый рак

E Солидный рак

39

У девочки 12 лет в полости рта на дне полости рта определяется кровоточащая язва

диаметром 5 мм, окруженная тканью ярко-красного цвета, которая при надавливании

бледнеет. Выполнена биопсия. При микроскопическом исследовании определяется

опухоль, построенная из множества полостей, заполненных кровью, полости выстланы

одним слоем эндотелиальных клеток, между полостями определяется строма,

представленная рыхлой соединительной тканью. Какая опухоль имеется у ребенка?

A * Изъязвившаяся кавернозная гемангиома

B Рабдомиосаркома со вторичными изменениями

C Плоскоклеточный неороговевающий рак

D Остеобластокластома

E Изъязвившаяся меланобластома

40

В жінки 43 років видалена багатовузлова пухлина правої привушної ділянки, яка

поступово збільшувалася на протязі 5 років. Макроскопово: нечітко інкапсульований

вузол діаметром 60 мм щільної консистенції, тканина білувато-сіра з множинними

дрібними кістами, що містять слиз. Мікроскопово: солідні ділянки, що складаються з

клітин плоского епітелію, та множинні кістозні порожнини, які вистелені призматичним

епітелієм і містять маси слизу. Діагностуйте пухлину.

A * Мукоепідермальна пухлина.

B Мономорфна аденома.

C Плеоморфна аденома.

D Аденолімфома.


E Аденокістозна карцинома.

41

В біоптаті нирки виявлено: проміжна тканина інфільтрована лейкоцитами, міліарні

абсцеси, канальці в стані дистрофії, заповнені десквамованим епітелієм та

лейкоцитами. Про яке захворювання можна думати?

A Пієлонефріт

B Гломерулонефрит

C Пієліт

D Некротичний нефроз

E Нефролітіаз

42

У мужчины 40 лет при рентген-исследовании в области угла нижней челюсти

обнаруженна поликистозная деструкция кости, напоминающая пчелинные соты.

Произведенна резекция нижней челюсти. Макроскопически челюсть веретенообразно

утолщена, на разрезе под тонкой пластинкой кости определяется сероватая ткань с

множественными кистами. Микроскопически обнаружены эпителиальные комплексы, в

центре представленные рыхло лежащими звездчатыми клетками, с мелкими полостями

заполненными жидкостью, по периферии- высоким цилиндрическим эпителием, в

пограничных отделах- кубическими и полигональными клетками.

Макро-микроскопические изменения характерны для:

A * амелобластомы

B сложной смешанной адонтомы

C адонтогенного рака

D приморднальной кисты

E остеобластокластомы.

43

В оперативно удаленном желудке обнаружено, что его стенка неравномерно утолщена

до 1см, уплотнена, слои стенки не различаются, слизистая не подвижна, складки

утолщены. О какой макроскопической форме опухоли идет речь?

A *инфильтрат

B Узел

C Язва

D Киста

E


44

При знеболенні слизової оболонки у пацієнта виник анафілактичний шок (поширена

вазодилятація, збільшення судинної проникності із виходом рідини із судин у тканини)

Гіперчутливість якого типу розвинулась у пацієнта?

A *Гіперчутливість I типу (анафілактична)

B Гіперчутливість II типу (антитілозалежна)

C Гіперчутливість III типу (імунокомплексна)

D Гіперчутливість ІV типу (клітинна цитотоксичність)

E Гіперчутливість V типу (гранульоматоз)

45

На вскрытии умершего от почечной недостаточности, который страдал

фиброзно-кавернозным туберкулезом, обнаружены увеличенные в размерах почки,

плотные на ощупь, сероватого цвета, на разрезе имеющие сальный вид. Предположите

диагноз?

A * Амилоидоз почек

B Нефросклероз

C Гломерулонефрит

D Хронический пиелонефрит

E Миеломная почка

46

Больной 78 лет, страдавший атеросклерозом, поступил в хирургическое отделение с

симптомами острого живота. При лапароскопии обнаружены петли тонкого кишечника

черного цвета, дряблой консистенции, демакрационная зона не выражена. Обозначьте

изменения в тонкой кишке.

A *Геморрагический инфаркт, осложнившийся влажной гангреной

B Геморрагический инфаркт, осложнившийся сухой гангреной

C Ишемический инфаркт, осложнившийся влажной гангреной

D Ишемический инфаркт, осложнившийся сухой гангреной

E

47

У мужчины, скончавшегося скоропостижно при явлениях острого нарушения мозгового

кровообращения, на вскрытии обнаружен разрыв аневризмы средней мозговой артерии


и округлая полость диаметром 4 см, заполненная кровью в лобной доле головного мозга.

Как называется такой вид кровоизлияния?

A * Гематома

B Петехии

C Геморрагическая инфильтрация

D Кровоподтек

E

48

У хворого 45 років в зоні кута нижньої щелепи видалено кісту діаметром 1,5 см., в

порожнині якої багато рогових мас. При гістологічному дослідженні встановлено, що

стінка її тонка, утворена зрілою сполучною тканиною, внутрішня поверхня вистелена

багатошаровим плоским епітелієм з вираженим паракератозом і гіперкератозом.

Поставте діагноз:

A * Примордіальна кіста

B Фолікулярна кіста

C Радикулярна кіста

D Херувізм

E Фолікулярна амелобластома

49

Мікроскопічно в пульпі зуба було виявлено повнокрів'я, стаз крові, набряк пульпи,

нейтрофіли у великій кількості. Для якого виду ексудативного запалення характерні такі

зміни?

A *Гнійного

B Серозного

C Геморагічного

D Катарального

E Фібринозного

50

При профілактичному огляді ротової порожнини школярів старших класів стоматолог

визначив у деяких з них зміни в зубах, які проявлялись наступним чином: на фоні

блискучої поверхні емалі розташувалась біла, або жовтувата непрозора пляма, а в

окремих випадках темно-коричнева. Яка стадія карієсу розвинулася у школярів ?

A * Крейдова пляма

B Поверхневий карієс

C Середній карієс

D Глибокий карієс


E Боковий карієс

51

У чоловіка 54 років під мочкою вуха з'явився вузол діаметром 2,0 см, який був

оперативно видалений. Макроскопічно: вузол покритий капсулою, на розрізі сіро-білого

кольору з багаточисельними дрібними кістами. Мікроскопічно кісти вистелені подвійним

шаром клітин, подібних до епітеліоцитів слинних трубок: зовнішній шар – циліндричні

оксифільні клітини, внутрішній шар – міоепітеліальні клітини кубічної чи полігональної

форми. Під епітелієм – строма з лімфоїдними фолікулами. Поставте діагноз.

A *Аденолімфома

B Лімфома Беркіта

C Поліморфна аденома

D Мономорфна аденома

E Аденокарцинома

52

У жінки 38 років на ясні правого верхнього різця стоматолог виявив новоутворення

червоного кольору грибкоподібної форми діаметром 1,0 см, яке прикріплене до

надальвеолярної тканини. При його мікроскопічному дослідженні: на фоні фіброзної

тканини з інфільтрацією лімфоцитами і плазмоцитами, визначається велика кількість

капілярів. В епітелії слизової оболонки, що вкриває утворення, паракератоз, акантоз.

Поставте діагноз.

A *Ангіоматозний епуліс

B Фіброматозний епуліс

C Периферійна гігантоклітинна гранульома

D Фіброма

E Гіпертрофічний гінгівіт

53

У хворого 27 років виявлене щільне, нерухоме, без чітких меж пухлиноподібне утворення

на нижній щелепі. Слизова оболонка над ним бліда. У біоптаті з утворення: остеоідні

структури, вистелені атиповими остеобластами, численні патологічні фігури мітозу

клітин, безліч тонкостінних судин. Ваш діагноз?

A *Остеогенна саркома

B Остеобластокластома

C Загострення хронічного остеомієліту

D Амелобластома

E Первинний рак щелепи<< предыдущая страница   следующая страница >>