prosdo.ru 1
Екзаменаційні питання із спецкурсу ”Призначення покарання за кримінальним законодавством України”. 1. Поняття та кримінально – правове значення призначення покарання.

2. Загальні та спеціальні норми про призначення покарання.

3. Поняття, ознаки та значення загальних засад призначення покарання та проблема

їх законодавчого закріплення у чинному КК України.

 1. Загальні засади призначення покарання та принципи призначення покарання, їх

співвідношення між собою.

 1. Призначення покарання у межах санкції статті (санкції частини статті) Особливої

частини Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений

злочин. Законодавчі недоліки конструювання санкцій окремих статей Особливої

частини КК України, які не уможливлюють виконання на практиці вимог даної

загальної засади призначення покарання, та шляхи їх подолання.

6. Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального

кодексу.

7. Проблема визначення переліку положень Загальної частини Кримінального кодексу,

які повинні враховуватися судом при призначенні покарання, в теорії кримінального

права.

 1. Призначення покарання з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину.

 2. Призначення покарання з урахуванням особи винного.

 3. Поняття та ознаки особи винного.

 4. Призначення покарання з урахуванням обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання.

 5. Поняття та правова природа обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання.

 6. Співвідношення обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання з кваліфікуючими і пом’якшуючими обставинами.

 7. Врахування судом при призначенні покарання обставин, які пом’якшують покарання, що не зазначені у кримінальному законі.
 8. Призначення покарання з урахуванням обставин, які обтяжують покарання, та проблеми їх урахування у судовій практиці.


 9. Умови і порядок призначення громадських робіт. Обставини, які виключають застосування цього виду покарання.

 10. Умови і порядок призначення виправних робіт. Обставини, які виключають застосування цього виду покарання.

 11. Умови і порядок призначення службових обмежень для військовослужбовців. Обставини, які виключають застосування цього виду покарання.

 12. Особливості призначення покарання у виду арешту. Обставини, які виключають

застосування цього виду покарання.

 1. Умови і порядок призначення обмеження волі. Обставини, які виключають застосування цього виду покарання.

 2. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Умови і порядок

призначення цього покарання.

 1. Особливості призначення позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення

волі.

. 23. Особливості призначення штрафу та проблеми його застосування у судовій практиці.

 1. Особливості призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися

певною діяльністю.

 1. Особливості призначення позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

 2. Місце конфіскації майна в системі покарань та особливості призначення цього

покарання. Помилки призначення конфіскації майна у судовій практиці.


 1. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин загальних засад

призначення покарання.

 1. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин ступеня тяжкості

вчиненого особою діяння та проблеми дотримання даної вимоги у судовій практиці.

 1. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин ступеня здійснення

злочинного наміру та проблеми дотримання даної вимоги у судовій практиці.


 1. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин причин, внаслідок

яких злочин не було доведено до кінця та проблеми встановлення їх у судовій

практиці.

 1. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин причин, внаслідок

яких злочин не було доведено до кінця та проблеми встановлення їх у судовій

практиці.

 1. Правила обчислення строку або розміру покарання за вчинення замаху на злочин та

проблеми, які виникають у судовій практиці щодо їх встановлення.

 1. Правила обчислення строку або розміру покарання за вчинення готування до злочину

та проблеми, які виникають у судовій практиці щодо їх встановлення.

 1. Врахування при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті, загальних

засад призначення покарання.

 1. Врахування при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті, характеру та ступеня участі кожного із співучасників у вчиненні злочину.

 2. Поняття характеру участі співучасника у вчиненні злочину та проблеми його встановлення у судовій практиці.

 3. Поняття ступеня участі співучасника у вчиненні злочину та проблеми його встановлення у судовій практиці.

 4. Врахування при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті, форми

співучасті.

 1. Поняття та правова природа призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

 2. Співвідношення між загальними засадами призначення покарання та призначенням

більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

 1. Підстави призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та

проблеми встановлення їх у судовій практиці.
 1. Види призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та проблеми


визначення їх в теорії кримінального права.

 1. Призначення покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті

(санкції частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу та проблеми

застосування даного виду пом’якшення покарання у судовій практиці.

 1. Призначення більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, та проблеми застосування такого виду пом’якшення покарання у судовій практиці.

 2. Незастосування додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції

частини статті) Особливої частини КК як обов’язкове.

 1. Підстави призначення покарання за наявності, обставин, що пом’якшують покарання,

та проблеми їх визначення в теорії кримінального права та застосування у судовій

практиці.

 1. Зміст обставин, що пом’якшують покарання, за наявності яких суд призначає

покарання у межах, визначених ст. 69 – 1 КК України.

 1. Строк або розмір покарання, що призначається судом винній особі за вчинення

злочину, за наявності обставин, що пом’якшують покарання.

 1. Проблеми визначення строку або розміру покарання за наявності обставин, що

пом’якшують покарання, у судовій практиці.

 1. Призначення покарання за окремі злочини, що утворюють сукупність та проблеми,

що виникають у судовій практиці на цьому етапі призначення покарання.

 1. Визначення остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та недоліки застосування цього правила у судовій практиці.
 2. Визначення остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.


 3. Межі остаточної міри покарання за сукупністю злочинів та проблеми їх визначення в

теорії кримінального права та судовій практиці.

 1. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення при

складанні покарань за сукупністю злочинів.

 1. Особливий порядок визначення остаточного покарання за сукупністю злочинів, коли

призначені за окремі злочини різні види покарань не можуть бути складені.

 1. Особливості призначення додаткових покарань за сукупністю злочинів.

 2. Порядок призначення покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде

встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині, вчиненому ним до

постановлення попереднього вироку та проблеми, що виникають у судовій практиці

у зв’язку з цим.

 1. Особливості призначення окремих видів покарань за сукупністю злочинів.

 2. Поняття сукупності вироків. Відмінність сукупності вироків від сукупності злочинів

 3. Проблема, що виникає у судовій практиці при призначенні покарання, у зв’язку з

використанням законодавцем у ч. 1 ст.71 КК України терміну ”постановлення

вироку”.

 1. Правила визначення остаточного покарання за сукупністю вироків.

 2. Приєднання до покарання, призначеного за новим вироком, не відбутої частини покарання за попереднім вироком.

 3. Визначення (обчислення) не відбутої частини покарання, призначеного за попереднім вироком. Проблеми, що виникають у судовій практиці, щодо визначення (обчислення) не відбутої частини покарання, призначеного за попереднім вироком

 4. Випадки визначення остаточного покарання за сукупністю вироків шляхом поглинання не відбутої частини покарання за попереднім вироком або покарання, призначеного за новим вироком.
 5. Межі остаточного покарання за сукупністю вироків та проблеми їх визначення в теорії кримінального права та судовій практиці. Вимоги з урахуванням яких суд визначає розмір остаточного покарання за сукупністю вироків.


 6. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення при

складанні покарань за сукупністю вироків.

 1. Особливий порядок визначення остаточного покарання за сукупністю вироків, коли призначені за окремі злочини різні види покарань не можуть бути складені.

 2. Особливості призначення додаткових покарань за сукупністю вироків.

 3. Особливості призначення окремих видів покарань за сукупністю вироків.

 4. Порядок призначення покарання у випадку, коли засуджений після постановлення

вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів.

 1. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення у

судовій практиці .

 1. Призначення покарання неповнолітньому з врахуванням загальних начал призначення покарання. Проблеми врахування загальних засад призначення покарання у судовій практиці при призначенні покарання неповнолітньому.

 2. Врахування при призначенні покарання неповнолітньому умов його життя та

виховання.

 1. Врахування при призначенні покарання неповнолітньому впливу на нього дорослих

осіб.

 1. Врахування при призначенні покарання неповнолітньому рівня його розвитку та

інших особливостей його особи.

 1. Особливості призначення покарання неповнолітньому за незакінчений злочин.

 2. Особливості призначення покарання неповнолітньому за злочин, вчинений

неповнолітнім у співучасті.

 1. Проблеми призначення покарання неповнолітньому за сукупністю злочині.

 2. Проблеми призначення покарання неповнолітньому за сукупністю вироків.

 3. Особливості призначення до неповнолітніх осіб основних видів покараннь.
 4. Особливості призначення до неповнолітніх осіб додаткових видів покарань.