prosdo.ru 1
Варіант 2


1. Початковий рівень

1. Закон пропозиції відображає:

а) прямий зв'язок між обсягом пропозиції певного блага та його ціною;

б) зворотний зв'язок між обсягом пропозиції певного блага та його ціною;

в) прямий зв'язок між обсягом пропозиції певного блага та рівнем доходів покупців;

г) прямий зв'язок між обсягом пропозиції певного блага та рівнем доходів покупців.
2. Якщо товари А та В є комплементами, то підвищення ціни товару В,за інших незмінних обставин, зумовить зміни, які графічно ілюструються:

а) рухом по кривій попиту на товар А догори;

б) рухом по кривій попиту на товар А донизу;

в) зміщенням кривої попиту на товар А ліворуч;

г) зміщенням кривої попиту на товар А праворуч.
3. Зростання ціни одного товару зумовлює зростання обсягу попиту на інший, коли йдеться про:

а) товари Гіффена;

б) товари-субститути;

в) товари-комплементи;

г) немає правильної відповіді.
4.За методами конкурентної боротьби розрізняють конкуренцію:

а) цінову та нецінову, чесну і нечесну;

б) внутрішньогалузеву і міжгалузеву;

в) монополістичну та олігополістичну;

г) досконалу та недосконалу.
5. До умов, які характеризують ринок досконалої конкуренції
не належать:


а) абсолютна мобільність ресурсів;

б) висока взаємозалежність підприємств;

в) відсутність бар'єрів для входження на ринок;

г) повна поінформованість економічних суб'єктів.
6. Досконала цінова дискримінація має місце у випадку, коли:

а) на всі одиниці гомогенного товару встановлюється конкретна ціна, яка дорівнює ціні пропозиції;

б) на кожну одиницю гомогенного товару встановлюється своя ціна таким чином, що надлишок повністю залишається у покупців;

в) на кожну одиницю гомогенного товару встановлюється своя ціна, яка дорівнює ціні попиту, і весь надлишок вилучається продавцем;


г) на всі одиниці гомогенного товару встановлюється конкретна ціна, яка дорівнює ціні попиту.
7. Монополія, яка виникає внаслідок того, що єдина фірм забезпечує ринок деяким товаром або послугою з меншими витратами, ніж це зробили б дві чи більше фірм, є:

а) простою;

б) легальною;

в) нелегальною;

г) природною.
8. Європейська антимонопольна політика спрямована на:

а) захист прав та інтересів споживачів;

б) боротьбу з іноземними монополіями;

в) протидію зловживанню монопольною владою;

г) усунення домінування окремих суб'єктів господарювання
9. Що означає Р на графіку?

а) загальну вартість товару;

б) ціну за одиницю товару;

в) обсяг прибутку;

г) прибуток від продажу одиниці товару.10. Зміна цін на проїзд у приміських електричках може позначитися на величині попиту:

а) поїздок міжміським автобусним транспортом;

б) поїздок у міському транспорті;

в) авіаперевозок;

г) правильна відповідь відсутня.
11. Який вид попиту характеризують на­ведені нижче графіки?

а) абсолютно нееластичний;

б) надто еластичний;

в) нееластичний (малоеластичний);

г) абсолютно еластичний.


12. Пропозиція — це:

а) кількість виробленого товару;

б) кількість товару, здатна задовольнити існуючі потреби з урахуванням ціни за його одиницю;

в) кількість товару, яка може бути вироблена і запропонована до продажу у даний час за певної ціни за його одиницю.
13. Збільшення пропозиції означає:

а) зміщення кривої пропозиції вправо;


б) зміщення кривої пропозиції вліво;

в) переміщення по кривій пропозиції вгору;

г) переміщення по кривій пропозиції вниз.
14. Еластичність пропозиції за ціною — це:

а) швидкість реагування виробника на зміну цін;

б) можливості виробника змінити обсяг виробництва, змінюючи ціни;

в) ступінь зміни обсягу пропонованого товару залежно від зміни ціни;

г) правильна відповідь не названа.
15. Від чого залежить величина коефіцієнта еластичності пропозиції за ціною?

а) від характеру залежності у шкалі пропозиції;

б) від ділянки кривої пропозиції, для якої розраховується показник;

в) від величини попиту на товар;

г) правильно вказане у п. а, б.
16. Яка галузь економіки є логічно зайвою у наступному переліку? (Увага: тест пов'язаний виключно з проблемою конкуренції.)

а) атомна;

б) космічна;

в) сільське господарство;

г) військова;

д) алюмінійова.

17. Прикладом якого типу конкуренції можна вважати роботу кіоска, на якому зроблено рекламний напис: "Наші пиріжки — завжди теплі"?

а) досконалої конкуренції;

б) монополістичної конкуренції;

в) олігополії;

г) чистої конкуренції.
18. Що з переліченого не можна вважати одним з напрямків негативного впливу монополізму на економіку?

а) підрив рівноправних стосунків між виробниками та споживачами;

б) обмеження можливості вибору;

в) штучне обмеження можливості дрібних виробників;

г) правильна відповідь відсутня.
19. Який кількісний критерій визначення монопольного стану підприємств прийнято в Україні?

а) не прийнято;

б) частка ринку товару одного підприємства становить понад 35%;

в) частка ринку товару одного підприємства становить понад 30%;

г) частка ринку товару одного підприємства становить понад 25%;


д) правильна відповідь відсутня.
20. Підприємство, капітал якого утворюється за рахунок випуску акцій, називається...

а) Одноосібним підприємством.

б) Товариством.

в) Корпорацією.

г) Малим підприємством.
2. Середній рівень
1. На ринку цінних паперів відбувається обіг...

а) Акцій та облігацій.

б) Грошей та капітанів.

в) Засобів виробництва та предметів споживання.

г) Іноземної валюти.
2. Вищим органом управління акціонерним товариством є...

а) Президент.

б) Загальні збори акціонерів.

в) Правління.

г) Рада директорів.

3. Хто з нижчезгаданих суб'єктів може вважатися підприємцем?

а) Власник привілейованих акцій акціонерних товариств.

б) Власник простих акцій акціонерних товариств.

в) Власник облігацій акціонерних товариств.

г) Директор державного підприємства.
4. Більше можливостей впливу на управління акціонерним товариством мають...

а) Власники привілейованих акцій.

б) Власники звичайних акцій.

в) Обидві категорії власників у рівних можливостях.

г) Члени наглядової ради.
5. Припустимо, що номінальна ставка відсотка складає 20% в місяць, а місячний темп інфляції - 15%. Реальна ставка відсотка дорівнює...

а) 4.3%.

б) 6,8%.

в) 4,7%.

г) 5%.
6. Якою буде сума акціонерного капіталу АТ "Захід", якщо підприємство випустило 10500 акцій номінальною вартістю 210 грн. кожна та має інші надходження на суму 28600?

а) 2205 тис. грн.

б) 2233.6 тис. грн.

в) 2176,4 тис. грн.

г) 28600 грн.
7. Зменшення кількості новонароджених приведе на ринку памперсів до...

а) Зниження ціни на памперси внаслідок зменшення попиту.

б) Зниження ціни на памперси внаслідок збільшення пропозиції.


в) Підвищення ціни на памперси внаслідок збільшення попиту.

г) Підвищення ціни на памперси внаслідок зменшення пропозиції.
8. Якщо величина попиту перевищує величину пропозиції, то це приклад...

а) Ефекту Гіффена.

б) Ефекту доходу.

в) Дефіциту.

г) Надлишку.

9. Надлишок споживача...

а) Це різниця між мінімальною ціною, яку споживач готовий був заплатити за даний товар, і його ринковою ціною.

б) Це різниця між максимальною ціною, яку споживач гото­вий був заплатити за даний товар, і його ринковою ціною.

в) Це перевищення величини попиту над величиною пропозиції по даній ціні.

г) Це різниш між величиною доходу і сумою видатків споживача.
10. Підвищення або зниження цін на ресурси призведе до...

а) Зміщення точки рівноваги вздовж кривої пропозиції вгору або вниз.

б) Зміщення точки рівноваги вздовж кривої попиту вгору або вниз.

в) Зміни попиту на продукцію, виготовлену з даних ресурсів.
11. Якщо функція попиту на блокноти QD= 400 - 70Р, а функція пропозиції Qs= 80Р - 50, то встановлення підприємствами ціни на блокноти на рівні 4 грн. призведе до...

а) Дефіциту 120 блокнотів.

б) Дефіциту 150 блокнотів.

в) Надчишку 120 блокнотів.

г) Надлишку 150 блокнотів.
12. В якому з визначень найлогічніше і найповніше розкривається сутність закону конкуренції?

а) це боротьба, суперництво між попитом споживачів і пропозицією виробників;

б) це внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між відособленими товаровиробниками (у їх суперництві й боротьбі за найвищу результативність виробництва), з одного боку, і споживачами їх продукції — з іншого, внаслідок чоґо підприємці змушені знижувати витрати виробництва, покращувати якість товарів і послуг тощо.

13. Внаслідок якої форми конкуренції багато індивідуальних вартостей перетворюються на єдину ринкову або суспільну вартість?


а) внутрігалузевої;

б) міжгалузевої.
14. Чому закон концентрації виробництва і капіталу діяв упродовж майже чотирьох століть, перш ніж це привело до виникнення монополій?

а) процес концентрації в цей період відбувався дуже повільно, насамперед як концентрація особистого фактора;

б) процес злиття капіталів у цей період здійснювався недостатньо;

в) наприкінці XVIII — на початку XIX ст. відбулася промислова революція, яка зумовила інтенсивну дію цього закону насамперед у формі концентрації речових факторів виробництва.
15. В якому з положень неправильно трактується невідповідність практиці характеристики монополій, лише виходячи із семантичного значення грецького слова "моно" — один?

а) в такому разі ігнорується досвід монополістичних угод (таємних і відкритих) між кількома компаніями;

б) в такому разі ігнорується наявність міжнародної конкурентної боротьби;

в) в такому разі до складу монополій не потрапляють групові монополії (олігополії).
16. Зазначте основні види цін, які встановлюються за умов панування монополій:

а) роздрібні;

б) монопольно високі;

в) монопольно низькі.
17. За якими цінами продаються товари і послуги, коли попит перевищує пропозицію?

а) за цінами, вищими від вартості;

б) за цінами, нижчими від вартості;

в) за цінами, що дорівнюють вартості (цінами рівноваги).
18. Як формулюється закон спадної віддачі?

а) послідовне приєднання одиниці змінного ресурсу до незмінного дає додатковий продукт, який зменшується в арифметичній прогресії на кожну наступну одиницю змінного ресурсу;

б) послідовне приєднання одиниці змінного ресурсу до незмінного ресурсу дає додатковий продукт, який зменшується на кожну наступну одиницю змінного ресурсу;

в) послідовне приєднання одиниці змінного ресурсу до незмінного дає додатковий продукт, який зменшується в геометричній прогресії на кожну наступну одиницю змінного ресурсу.19. У чому полягає сутність закону попиту і пропозиції?

а) пропозиція формує попит через ассортимент виготовлених товарів і запропонованих послуг та їх ціни, а попит визначає обсяг і структуру пропозиції, впливаючи при цьому на виробництво;

б) закон попиту і пропозиції розкриває сталі й суттєві зв'язки між еластичністю попиту і пропозиції.
20. Які головні фактори впливу попиту на цінову еластичність?

а) наявність якісних взаємозамінних товарів та рівень цін на них;

б) питома вага продукту в доходах споживача;

в) тип товарів.
3. Достатній рівень
Завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні)


 1. Термін "попит" в економічній науці означає будь-яку нагальну потребу економічного суб'єкта.

 2. Прикладом ефекту Веблена є прагнення споживачів купити дорогі товари, які є ознакою престижу.

 3. Зміна ціни товару не призводить до зміщення кривих попиту і пропозиції цього товару.

 4. Якщо зростання ціни товару на 2 % зумовило зростання обсягу попиту на цей товар на 5 %, то попит на нього нееластичний.

 5. Якщо зміна ціни товару на 1 % спричинила зміну обсягу пропозиції цього товару на 0,5 % , то його пропозиція еластична.

 6. Зміна цін товарів-субститутів та товарів-комплементів є новим чинником попиту.

 7. Оптимістичні очікування підприємців, за інших незмінних обставин, призведуть до змін, які графічно ілюструються зсув кривої пропозиції ліворуч.

 8. Зміщення кривої попиту на кухонні комбайни праворуч відбулося внаслідок зниження їхньої ціни.

 9. Дія закону попиту виявляється в зростанні обсягу закупівель товару при зниженні його ціни.

 1. Якщо держава встановить ціну товару, вищу за рівноваж­ну, то на ринку виникне дефіцит цього товару.
 2. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту обчислюється за формулою
12. У реальному житті на ринках більшості товарів та послуг спостерігається тривала часткова рівновага.

 1. Монополістична конкуренція — це тип ринкової структури, представлений незначною кількістю виробників гетерогенної продукції, а вхід на ринок та вихід з нього ускладнені бар'єрам.

 2. Цінова дискримінація — це принцип ціноутворення, відповідно до якого фірма встановлює різні ціни на однакову продукцію, причому різниця у цінах не зумовлена різницею у витратах.

 3. Американська система конкурентної політики має регулятивний характер і спрямована проти недобросовісних монополістичних прийомів.

 4. Якщо на ринку певного товару одному продавцю протистоїть кілька покупців, то такий тип ринкової структури можна на звати білатеральною монополією.

 5. Якщо певна фірма віддає перевагу надзвичайно ризиковим видам бізнесу, то вона реалізує стратегію експлерентів.

 1. Демпінгові ціни — це завищені ціни на товари і послуги, що продаються на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 2. Прихована цінова дискримінація має місце за сезонних розпродажів.

 3. Монопольне становище є бажаним для кожного підприємця.

 4. Наслідком концентрації виробництва є концентрація капі­талу.

 1. Економічні кризи другої половини XIX ст. уповільнили концентрацію і централізацію виробництва та створення на цій основі монополій.

 2. Інституційний тип монополізму пов'язаний з нерівністю умов конкуренції, які створює держава для різних суб'єктів гос­подарювання.

 3. Діяльність природних монополій, а особливо їхня цінова політика, регулюється державою.


4. Високий рівень
Завдання на встановлення відповідності

2. Установіть відповідність між коефіцієнтами еластичності та формулами їх обчислення.


1

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом

А2

Коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною

Б3

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту

В4

Коефіцієнт еластичності попиту за ціною

Г