prosdo.ru
добавить свой файл
1 2 3 4

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Затверджено” “Погоджено”

Заступник Міністра Директор Центрального

охорони здоров’я методичного кабінету з вищої

медичної освіти МОЗ України

В.Г. Передерій І.С. Вітенко
“___” __________ 2006 р. “___ “ _____________ 2006 р.

ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ (ПРАКТИКА)

програма навчальної дисципліни

для студентів вищих медичних навчальних закладів

ІІІ-ІV рівнів акредитації
Спеціальність: 7.110101 “Лікувальна справа”

7.110104 “Педіатрія”

7.110105 “Медико- профілактична справа”

Київ – 2006


Програма складена колективом співробітників Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця: завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, членом-ко-респондентом АМН України, д.мед.н., професором В.З. Нетяжен-ком; завідувачем кафедри загальної хірургії № 1, д.мед.н.. професором О.І. Дроновим; завідувачем кафедри педіатрії № 4, чле-ном-кореспондентом АМН України, д.мед.н., професором В.Г. Майданником; доцентом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, к.мед.н. СХМ. Плєновою, доцентом кафедри педіатрії № 4, к.мед.н. О.С.Каналовою; доцентом кафедри загальної хірургії № 1, к.мед.н. О.А. Скомаровським.

Рецензенти:

С.М.Бєлан Доцент кафедри нормальної фізіології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, к.м.н., член робочої групи по запровадженню положень Болонської декларації у навчальний процес у ВМ(Ф)НЗ (наказ від 17.06.2004 р. № 309)

І.І.Сахарчук Завідувач кафедри терапії стоматологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, д.м.н., професор

С.М. Крутіков Завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, д.м.н., професор

Програма обговорена і ухвалена на міжкафедральній нараді завідувачів однопрофільних кафедр ВМНЗ ( протокол № 1 від 20.05.2005 р.).


Програма ухвалена на засіданні Комісії з медицини Науково - методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 17.03.2006р.).


  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма виробничої практики з догляду за хворими для вищих медичних закладів освіти України ИІ-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110101 “Лікувальна справа”, 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 иМедико-профілактична справа” напряму підготовки “Медицина” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 № 239 та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 31.01.2005 № 52. Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, з них перші 5 років - загальнолікарська підготовка.

Відповідно до навчального плану, проходження практики з догляду за хворими терапевтичного профілю передбачено ІV семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін: медичної біології, медичної та біологічної фізики, анатомії людини, фізіології, біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології, вірусології та імунології, з якими інтегрується програма виробничої практики. У свою чергу, практика з догляду за хворими формує засади подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін - пропедевтики внутрішньої медицини, медичної психології, внутрішньої медицини, інфекційних хвороб, онкології, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами “по вертикалі” та формування умінь застосовувати знання з догляду за хворими в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації.

За навчальним планом на практику з догляду за хворими виділено 3 кредити (90 годин), 40 годин з яких складає аудиторна підготовка (у вигляді практичних занять) і 50 годин самостійна робота студентів. Виробнича практика з догляду за хворими проводиться у терапевтичному, хірургічному та педіатричному стаціонару безпосередньо під час ІV навчального семестру. Програма практики з догляду за хворими представлена одним модулем, поділеним на змістові модулі:

МОДУЛЬ 1. ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ, ЙОГО РОЛЬ ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ
Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю.

Змістовий модуль 2. Особливості догляду за хворими хірургічного профілю.

Змістовий модуль 3. Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі.

Проходження практики з догляду за хворими здійснюється шляхом проведення практичних занять, самостійної роботи студентів, консультацій. Оскільки під час практики студенти вперше знайомляться з клінікою та безпосередньо спілкуються з хворими, робочий день студента складається з двох частин: 1) засвоєння теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи стаціонару та основних маніпуляцій і їх відпрацювання під контролем викладача (у вигляді практичних занять - аудиторна частина практики); 2) самостійна робота студента у відділеннях стаціонару та закріплення отриманих знань і умінь (самостійна робота студентів). Практичні заняття тривають 3-4 академічні години, самостійна робота здійснюється протягом 2-3 годин після практичного заняття (таким чином, щоб робочий день студента складав 6 академічних годин) та у позаурочний час за графіками, розробленими кафедрами, на базі яких проходить виробнича практика.

При вивченні першого змістового модуля студенти вивчають основні принципи догляду за хворими дорослого віку в умовах загальнотерапевтичного стаціонару, що здійснюється на клінічних базах кафедр терапевтичного профілю. Після цього, при вивченні другого та третього змістових модулів відбувається ознайомлення студентів з особливостями догляду за хворими в хірургічних відділеннях (на базі кафедр хірургічного профілю) та догляду за хворими дітьми (на кафедрах педіатричного профілю). Послідовність проходження практики в хірургічному та педіатричному відділеннях визначається кожним навчальним закладом та може змінюватись.


Клінічні кафедри (терапевтичного, хірургічного, педіатричного профілю), на базі яких проходить практика, мають право вносити зміни до навчальної програми у межах 15 %, в залежності від профільності відділення на напрямку роботи кафедри.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: контроль практичних навичок, тестові питання, вирішення ситуаційних задач.

Підсумковий контроль засвоєння модуля виробничої практики з догляду за хворими відбувається після його завершення на підсумковому модульному занятті. З метою оптимізації проведення підсумкового заняття студенти для складання модульного контролю рівномірно розподіляються між клінічними кафедрами, на базі яких вони проходили практику. Контроль опанування передбаченими практичними навичками здійснюється сумісно викладачами кафедр терапевтичного, хірургічного та педіатричного профілю, які керували проходженням виробничої практики.

Оцінка успішності студента за виробничу практику з догляду за хворими є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням поточної успішності та підсумкового модульного контролю і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється у відповідності до нормативних документів додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.


ОРІЄНТОВНИЙ СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ


Структура виробничої практики

Кількість годин, з нихРік навчанняВид контролю


Всього годин/ кредитів ЕСТS


Аудиторна підготовка (практичні заняття)


Самост. робота студентів
Модуль 1
90 годин


40


50


2
3 кредити


Змістовий модуль 1


34 години


15


19
Поточний


Змістовий модуль 2


22 години


11


11
Поточний


Змістовий модуль 3


28 годин


11


17
Поточний


Підсумковий модульний контроль

6 годин


3


3
Підсумковий модульний (стандартизований)
следующая страница >>