prosdo.ru
добавить свой файл
1 2 ... 10 11

Overview

Стом
приложение к расп 1,2,3 к


Sheet 1: Стом


ФКГМУ 2/1-11/01

ПП КГМУ 2/1/01
"КЕЛІСІЛГЕН/СОГЛАСОВАНО"
ОӘО директоры/Директор УМЦ
_________________Муратова А.З.
"_____" __________________2012ж\г

"БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ"
Оқу-әдістемелік және тәрбие жөніндегі проректоры /
Проректор по учебно-методической и воспитатетльной работе
_____________________Кусаинова А.С.
"_____"__________2012ж/г
2012/2013 оқу ж. «Стоматология» мамандығы бойынша оқитын 2 курс студенттеріне арналған

дәрістер мен тәжірибелік сабақтардың кестесі/
Расписание лекций и практических занятий

для студентов 2 курса , обучающихся по специальности «Стоматология» на 2012/2013 учебный год
Семестрдің басталуы/Начало семестра 03.09.2012ж/ г

Семестрдің аякталуы/Окончание семестра 13.01.2013 ж/г

Аралық бақылау/Рубежный контроль 05.11.2012ж/г - 07.11.2012ж/г; 03.01.2013ж/г-06.01.2013ж/г

Емтихандық сессия/Экзаменационная сессия 14.01.2013 ж/г -27.01.2013 ж/гТәжірибе/Практика __.__.20__ж/г-__.__.20__ж/г

Демалыстар/ Каникулы- 28.01.2013ж/г-03.02.2013ж/г
Топтар № / Группы №Апта күні/
День недели
Күні/
Дата
Уақыт/
Время
Сабақтың түрі/ Тип занятия Пәннің атауы/Название дисциплины
топ/группа 201 топ/группа 202 топ/группа 203 топ/группа 204 топ/группа 205 топ/группа 206 топ/группа 207
Понедельн 9/3/2012 9.00-10.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Тіс протездерін дайындау технологиясы Философия Шет тілі Философия
Понедельн 9/3/2012 11.30-13.20 тәжір. сабақ./ пр.зан. Тіс протездерін дайындау технологиясы Дене шыныктыру Биостатистика Лекция 11.30-12.20+Общественное здравоохранение Лекция12.30-13.20 ауд.№ 339 IV корп.
Понедельн 9/3/2012 14.30-16.20 тәжір. сабақ./ пр.зан. Микробиология Микробиология Микробиология Микробиология
Понедельн 9/3/2012 17.00-18.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Микробиология Микробиология Микробиология Микробиология
Вторник 9/4/2012 9.00-10.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Ауыз куысынын биологиясы Тіс протез.дайындау технолог. Социология Иностранный язык
Вторник 9/4/2012 11.30-13.20 тәжір. сабақ./ пр.зан. Ауыз куысынын биологиясы Тіс протез.дайындау технолог. Физкультура Иностранный язык
Вторник 9/4/2012 14.30-16.20 Дәріс/Лекция Тіс протездерін дайындау технологиясы ауд. № 212 Стом.клин. Социология ауд.№ 127 II корп.
Вторник 9/4/2012 17.00-18.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Орыс тілі Биостатистика Биостатистика Казахский язык
Среда 9/5/2012 9.00-10.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Шет тілі Ауыз куысынын биологиясы Технолог.изготовл.зубных протезов Социология
Среда 9/5/2012 11.30-13.20 тәжір. сабақ./ пр.зан. Шет тілі Ауыз куысынын биологиясы Технолог.изготовл.зубных протезов Физкультура
Среда 9/5/2012 14.30-16.20 Дәріс/Лекция Әлеуметтану ауд.№ 127 II корп. Технолог.изготовл.зубных протезов ауд. № 213 Стом.клин.
Среда 9/5/2012 17.00-18.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Биостатистика Орыс тілі Философия Философия
Четверг 9/6/2012 9.00-10.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Әлеуметтану Шет тілі Биология полости рта Технолог.изготовл.зубных протезов
Четверг 9/6/2012 11.30-13.20 тәжір. сабақ./ пр.зан. Дене шыныктыру Шет тілі Биология полости рта Технолог.изготовл.зубных протезов
Четверг 9/6/2012 14.30-16.20 Дәріс/Лекция Микробиология ауд.№ 325 IV корп. Философия ауд.№ 127 II корп
Четверг 9/6/2012 17.00-18.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Философия Философия Казахский язык Биостатистика
Пятница 9/7/2012 9.00-10.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Орыс тілі Әлеуметтану Казахский язык Биология полости рта
Пятница 9/7/2012 11.30-13.20 тәжір. сабақ./ пр.зан. Биостатистика Дәріс 11.30-12.20+Коғамдык денсаулык сактау Дәріс 12.30-13.20 ауд.№ 339 IV корп. Философия Биология полости рта
Пятница 9/7/2012 14.30-16.20 Дәріс/Лекция Философия ауд.№ 127 II корп Микробиология ауд.№ 422 IV корп.
Пятница 9/7/2012 17.00-18.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Философия Орыс тілі Шет тілі Казахский язык
Понедельн 9/10/2012 9.00-10.50 тәжір. сабақ./ пр.зан. Тіс протездерін дайындау технологиясы Философия Шет тілі Философияследующая страница >>