prosdo.ru
добавить свой файл
1

СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Для позначення частин і органів людського тіла, хвороб, лікарських засобів рослинного, тваринного і неорганічного походження в медичній термінології вживаються латинські і грецькі слова, а також слова, до складу яких входять латинські та грецькі терміноелементи.

У медичній латині є різні способи творення термінів: аналітичні (словосполучення), синтетичні (афіксація, словоскладання).

Приклад синтетичного способу:

1) афіксація: vertebra – vertebr-al-is (хребетний) – intervertebralis (міжреберний).

2) слово-(осново)складання. За допомогою основоскладання утворена переважна більшість клінічних термінів: gastroenterologia (шлунок+enter – кишка) – наука про функції і захворювання шлунково-кишкового тракту.

Для кращого засвоєння латинських медичних термінів потрібно знати відповідні значення їх складових частин.

Складовими частинами латинських слів, як і в українській мові, є корінь, префікс, суфікс і закінчення.

Корінь - це спільна частина споріднених слів, яка виражає їх загальне значення. Наприклад:

lingu-a язик

lingu-
al-is язиковий

У цих словах спільною частиною із загальним значенням є корінь - lingu-.


Префікс
- частина слова, що стоїть перед коренем і надає йому додаткового значення або змінює лексичне чи граматичне значення слова. Наприклад:

venōsus, a, um венозний

intra-venōsus
внутрівенний

Суфікс
- частина слова, що стоїть після кореня і надає йому додаткового значення або змінює лексичне чи граматичне значення слова. Наприклад:

palat-um піднебіння

palat-in-us піднебінний

ГРЕКО-ЛАТИНСЬКІ ДУБЛЕТИ

Один і той же орган позначається двояко, різними за мовним походженням та за граматичним оформленням знаками. В номенклатурі анатомії це самостійне, і як правило, латинське слово, а в патологічній анатомії – зв’язаний терміноелемент грецького походження.


В анатомічній номенклатурі також зустрічаються позначення одного і того ж утворення як самостійним латинським кореневим словом, так і грецьким компонентом у складі твірної основи, напр.: лат. mentum – підборіддя, але “підборідно-язиковий” – genioglossus (гр. geneion підборіддя); язик – лат. lingua, але „підязичний” - hypoglossus (гр. glossa язик); шлунок - лат. ventriculus, але „шлунковий” - gastricus (гр. gaster шлунок).

Латинські і грецькі позначення анатомічних утворень, які мають абсолютно однакове значення, називаються греко-латинськими дублетами.

Сфера застосування

Мова джерело

Форма мовного існування дублетів

Зразки дублетів

Зразки мовного існування дублетів

номенклатура нормальної анатомії

лат.


слово


vertebra, ae f хребець

vertebra cervicalissanguis, inis f кров

sanguis venosus

термінологія патологічної анатомії, комплексу клінічних дисциплін;

грецьк.

терміно-
елемент

spondylo-відноситься до хребця

spondylopathia

spondylothomia


haemo-, haemat(o)-,
-aemia відноситься до крові

haematologia, haemoglobinum, haematuria, uraemia

номенклатура медичної техніки

грецьк.
-scop (розгляд)

stethoscop

Зустрічаються, правда, відхилення від цього положення. Наприклад, у рентгенологічних термінах вживаються як грецькі так і латинські слова. Можливо, це пояснюється тим, що у рентгенології досліджується орган як такий (в тому числі і здоровий). Тому говорять маммографія, а не мастографія, хоча в термінології хворіб вживається грецьке mast(o)- те, що відноситься до груді, молочної залози.

Деякі анатомічні ісконно латинські назви не мають грецького еквіваленту і вживаються у всіх термінологічних сферах, напр.: ventriculus у значенні шлуночок; appendix аппендикс; duodenum дванадцятипала кишка (хоча у греків було слово dodekadaktylon).

Терміноелементи греко-латинського походження є міжнародними. В українській мові вони майже не використовуються у якості самостійних слів. У цій функції виступає подібне за значенням українське слово. Тому в українській мові звичні відношення типу око, але офтальмологія, офтальмоплегія, офтальмоскоп; шкіра, але дерматологія, дерматит; шлунок, але гастротомія, гастрит, гастроскоп. Лише деякі терміноелементи в українській мові можуть вживатися одночасно у якості самостійних слів, напр.; аорта, бронх, плевра; аорт-ит, аорто-графія, бронх-іт, бронхо-скопія, плеврит і т.д. Подібні відношення спостерігаються і в західноєвропейських мовах.

УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕФІКСІВ


Префікс - частина слова, що стоїть перед коренем і надає йому додаткового значення або змінює лексичне чи граматичне значення слова.

В значенні префіксів в латинській мові найчастіше вживаються латинські й грецькі прийменники. Наприклад:

Лат. ad- -- ab-


Грецьк. аpo
-

приставка

значення

приставка

значення

ad- (ac-, af-, al-, an-, ap-, as-, at-)

приближення, приєднання, добавлення

ab- (abs-, a-)

apo-(ap-, aph-)


віддалення, рух у сторону

Ad-ductio приведення, аg-glutinatio приклеювання, as-sistens (хто стоїть поруч) асистент, ab-oralis аборальний (віддалений від рота), a-vulsio відрив, apo-physis відросток.

Лат. intra-, intro- --- extra-, extero-

Грецьк. Endo-, ento- --- ecto-, exo-

приставка

значення

приставка

значення

intra-, intro- endo*-, ento

всередині


extra-, extero-

ecto-, exo-

зовні

Intra-venōsus внутрівенний, іпtrа-musculаrіs внутрім’язовий, endo-cardium внутрішня оболонка серця, endo-metrium слизова оболонка матки, extra-uterinus позаматковий, exo-glossia збільшення язика, коли він значно виступає із рота.


*Ендоскоп, endoscope (cavernoscope) – (гр. endo всередині + гр. skopeo розглядаю, досліджую) – загальна назва трубчастих оптичних приладів з освітлювальним пристроєм, призначеним для візуального дослідження порожнин і каналів тіла, в котрі вводять ендоскоп через природні або штучні отвори.

Лат. sub-, --- super-

Грецьк. hypo- --- hyper-

приставка

значення

приставка

значення

sub-

hypo*-

під чимось, знизу

super-

hyper-

над, зверху

Sub-linguālis під'язиковий, sub-cutaneus підшкірний, hypo-glossus під'язиковий, hypo-dermĭcus підшкірний (гр. derma - шкіра), super-medialis верхньомедіальний, hyper-tonia підвищений кров'яний тиск.

*Гіпофарингоскоп, hypopharyngoscope - (гр. hypo під + гр. pharyngx глотка + гр. skopeo розглядаю, досліджую) – інструмент для обстеження підгортанної частини глотки.

Лат. ante-, --- post-

Грецьк. pro- --- meta-

приставка

значення

приставка

значення

ante-

pro-

перед чимось, спереду, раніше


post-

meta-

позаду, після

Ante-brachium передпліччя, pro-nephros переднирка, post-natalis післяродовий, met-encephalon задній мозок.

NB! Префікс meta- може мати друге значення „перехід з одного стану в інший, зміна, перетворення”: meta-stasis метастаз, перенос патологічного матеріалу з одного місця організму в інше, meta-bolismus метаболізм, обмін речовин.

Лат. inter-

Грецьк. meso-, dia-

приставка

значення

inter—

meso-, dia -

положення між чимось, всередині, середній

Inter-costālis міжреберний, inter-musculāris міжм'язовий, meso-derma середній зародковий листок.

Лат. trans-, per-

Грецьк. dia-

приставка

значення

trans-, per-

dia-

через, пере-; переміщення за межі чогось

Trans-fusio переливання, tгаns-рlаntаtіо пересадка, per-foratus продирявлений, dia-rrhoea діарея, понос.

Лат. dys-

Грецьк. eu-

приставка


значення

приставка

значення

dys-

розлад, порушення функції, якісне чи кількісне відхилення від норми

eu-

Нормальна функція, правильний, у хорошому стані

Dys-phagia дисфагія, утруднене ковтання, dуs-рnоё задишка, dys-pepsia розлад травлення, eu-pnoë нормальне дихання.

Лат. in-

Грецьк. a- , an-

приставка

значення

in- (im-, il-, ir)

a- , an-

відсутність або заперечення ознаки, що визначається основою, відп. укр. без-, не-.

Лат. dis-

Грецьк. dia-

приставка

значення

dis- dia -

розділення

Dis-seminatio розсіювання, розповсюдження патологічного процесу або збудника хвороби, dia-lysis розділення, відділення речовини одна від іншої певним способом.

Приклади:

sub (лат. під): sublinguālis - під'язиковий

subcutaneus - підшкірний

inter (лат. між): intercostālis - міжреберний

intermusculāris - міжм'язовий

hypo (гр. під): hypoglossus - під'язиковий

hypodermĭcus - підшкірний (гр. derma - шкіра)

intra (лат. всередині): intravenōsus- внутрівенний

іtrаmusculаrіs – внутрім’язовий

trans (лат. через, пере-): transfusio - переливання

tгаnsрlаntаtіо - пересадка

hуреr (гр. над): hypertonia - підвищений кров'яний тиск

hуреrаеmia – місцеве переповнення кров'ю

dys (гр. вказує на розлад функції): dysphagia – утруднене ковтання

dуsрnоё - задишка

dyspepsia - розлад травлення

endo (гр. внутрі всередині): endocardium - внутрішня оболонка серця

endometrium – слизова оболонка матки

ВПРАВИ


1. Поділіть слово на складові частини, знайдіть префікс і основу. Перекладіть термін.

І. Antenatalis, infraorbitalis, endocervicalis, supraclavicularis, infratrochlearis, supratrochlearis, interclavicularis, anergia, synergia, interossues, intralobularis, intramuscularis, parasternalis, episternalis, suprasternalis, subcorticalis, asynergia, subduralis (про мозкову оболонку), epitympanicus, endocervicalis, postnatalis, hypergia, atrichia, intranatalis, mesoduodenum, interalveolaris, hyperdynamia, subcutaneus, extrapulmonalis, extrapyramidalis, extramularis (murus стінка), hypodynamia, amnesia, asthenia, hypertrichia, aphonia, paravesicalis, submandibularis, retrobuccalis, premorales (dentes), subpleuralis, abductio, adducens, praecancerosus.

2)Визначити складові частини слів:

Hypogastrium, intersectio, interrogatio, endocardium, intramusculāris, hypodermicus, antidŏtum, dysenteria, transplantatio, suprascapulāris.

3) Напишіть терміни латинською мовою, поясніть їхнє значення:

Ангідрон, ендокард, епікард, перикард, ендометрій, периметрій, дизурія, діспное, ентерорагія, адинамія, дизостоз, мезометрій, мезоколон, діскрінія, дистонія, дисфагія, гіповітаміноз, гіпоксія, дистопія, гіпергідроз.


СУФІКСАЦІЯ


Суфікс - частина слова, що стоїть після кореня і надає йому додаткового значення або змінює лексичне чи граматичне значення слова.

Серед іменників найпоширеніші:

 • суфікси демінутиви (зменшене значення):

-ul-: ven-a вена ven-ula маленька вена, венула

-cul-: aur-is вухо aur-i-cul-a вушко

-ol-: bronch- us бронх bronch-i-ol-us бронхіола

-ell-: cereb(rum) мозок cereb-ell-um мозочок

-ill-: mam(ma) молочна залоза mam(m)-ill-a грудний сосочок

Суфікс –іо-, що позначає „процес, дію”:

flex-um згинати flex-io згинання

Суфікс –оr- (tor, sor, xor), що позначає „особу, що виконує певну дію”:

flex-um згинати musculus flex-or м’яз згинач

curat-um піклуватись curat-or той, хто піклується
Суфікси прикметників:

-osus „характеризується, багатий ознакою, вказаною основою”:

fibr-a волокно fibr-osus волокнистий

-al, -ar, -ic, -in „належить до того, що названо основою””

coron-a вінок, корона coron-al-is коронарний

clavicul-a ключиця clavicul-ar-is ключичний

thorax, ācis грудна клітка thorac-ic-us грудний

palat-um піднебіння palat-in-us піднебінний

-ide „схожий на те, що названо основою”:

rhombos ромб rhombo-ideus ромбовидний

-fer “несе те, що названо основою”


sudor піт sudor-ĭ-fer пітний (потоносний)

-gen (gĕnes) „обумовлений тим, що названо основою”

cancer рак cancero-gĕnus ракотворний

pyon гній pyo-gĕnus піогенний; викликає нагноєння

ВПРАВИ


 1. Назвіть словникову форму основ, виділіть суфікси, перекладіть українською мовою:

Cuticula, tuberalis, ossiculum, mammilla, tuberculum, frenulum, tuberosus, tubercularis, tubus, meningēus, glomerulum, ventriculus, dorsalis, caninus, mucosum, tubulus, circulus, cardiogěnus, tubula, lingualis, lingularis, membranosus, glutēus, bronchiolus, geniculum, alcoholismus, mandibularis, capitulum, alveolaris, spongiosus, capitalis, ventralis, corpusculum, denticulus, dentalis, maxillaris, vesicula, pubicus, phalangēus, analis, carpēus, femoralis, radicula, coccygēus, neurogěnus, vesicularis.

 1. Перекладіть терміни, укажіть значення суфіксів:

Ulcus gangraenosum, apex ossis sacri, ductus hepaticus, papilla parotidēa, perforatio appendĭcis, eruptio medicamentosa, cysta dentalis radicularis, cancer papillaris, ductus pancreaticus, polўpus mucosus simplex, processus styloideus, fossa condylaris, vena gastrica, ductuli prostatici, abscessus hepătis ascaridosus, musculus gluteus, systema nervosum centrale, glaucōma juvenīle, polўpus fibrosus, fossula petrosa ossis temporalis, cancer pulmonis, fossa canina maxillae, abscessus chronicus, cysta palatīna, cysta bronchogěna, cornu sacrale, cancer papillaris, incisura fibularis, palātum osseum, arteria meningea.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


 1. Дайте визначення терміна.

 2. На які групи поділяються медичні терміни?

 3. Назвіть складові частини слова.

 4. Які існують способи творення слів?

 5. Що називають греко-латинськими дублетами?

 6. Які грецькі прийменники вживаються як префікси?
 7. Які латинські прийменники виступають у ролі префіксів?


 8. Який суфікс позначає „особу, що виконує певну дію”?

 9. Який суфікс позначає „процес, дію”? Наведіть приклади.

 10. Назвіть суфікси прикметників. Наведіть приклади.ОСНОВОСКЛАДАННЯ


Складання – найпродуктивніший спосіб утворення термінів греко-латинського походження. Багато компонентів складних слів-термінів, які вживались у мовах-джерелах - грецькій або латинській - в якості самостійних слів, не зберегли свій вільний статус в сучасній термінології. Так самостійні слова грецької мови iatreia лікування, paideia виховання, навчання, kardia серце, penia бідність, philia любов, схильність використовуються тільки як терміноелементи (психіатрія, ортопедія, тромбопенія, спазмофілія, тахікардія і т.д). Ці терміноелементи називаються зв’язаними, оскільки самостійно в термінах не вживаються.

Однак є слова, які можуть вживатися як у складних термінах, так і мають значення самостійно: sclerosis cклероз і кардіосклероз, stasis стаз і гемостаз, ptosis птоз і нефроптоз.

Велика кількість медичних термінів утворюються за допомогою складання основ разом із суфіксацією. При цьому найчастіше використовується суфікс грецького походження –іа: напр: haemorrhagia в давньогрецькій мові утворено за допомогою складання двох основ haem- кров-+ rhagos прорваний, розірваний з суфіксом ia.

Значної кількості терміноелементів на –іа не існувало в мовах-джерелах як самостійних слів. У словнику давньогрецької мови не можна знайти слів pathia, thermia та ін. Були лише кореневі слова therme тепло, pathos переживання, біль, страждання.

ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВОСКЛАДАННЯ

1. З’єднувальна голосна, інтерфікс [5]. Найбільш уживаним засобом при основоскладанні, за допомогою якого дві або декілька основ об’єднуються в єдине слово, виступає інтерфікс, або з’єднувальна голосна. В медичній термінології найпоширенішим є інтерфікс –о-, рідше –і-:


Aur-i-scalpium (auris вухо + scalpo зішкрябувати, вирізати) вухочистка;

viv-i-ficatio (vivus живий + facio робити) оживлення.

2. Варіантність основи. У латинській та грецькій мовах є іменники та прикметники ІІІ відміни, у яких словоформи у називному та родовому відмінках розрізняються: гр. som-a, somat-os тіло; гр. mеg-as, megal-u великий; гр.pan, pant-os все і т. д. Найчастіше в якості твірної основи є основа родового відмінку. Але разом з тим часто виступає у варіативній формі – основа Nom. Sing чи Gen. Sing.: pan-, pant- (panalgia, pantophobia). Зустрічаються і трьохваріантні основи: початкові – haemo-, haemato-; кінцеві - -aemia (haemo-globinum, haemato-logia, an-aemia).

3. Фонетико-графічна варіативність основ. Деякі грецькі основи пройшли різну ступінь латинізації. В одних випадках збереглася вимова, близька до грецької мови, в інших випадках відбулося зближення з нормою латинської мови. В результаті одна і та ж морфема може писатись по-різному: cheir- рука - cheir і chir. Порівняймо різну транскрипцію грецького слова neuron нерв в українських термінах: неврологія, але нейрохірургія; нейрит (аксон) і неврит (запалення нерва).

ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТИ


Складові частини латинських слів можуть вживатися у словотворі як терміноелементи. Терміноелемент - це стійкий кінцевий компонент терміна, що вживається в клінічній лексиці.

Терміноелемент Значення Приклад

-algia біль без обмеженої gastralgia - біль у шлунку

причини bronchalgia - біль у бронхах

myalgia - біль у м'язах

-аеmіа кров haematologia гематологія

аnаеmіа анемія, недокрів'я

hydraemia розрідження крові

NB! В похідних словах вказує на відношення до крові. Якщо слово кров є першою частиною складного слова, то пишеться hаеmа, якщо другою, то вживається написання -аеmіа.


-logia наука, розділ cytologia наука про клітини.

oncologia вчення про пухлини

myologia вчення про м 'язи

-metria вимірювання thoracometria вимірювання грудної клітки

*Дозиметр, dosimeter – (лат. dosis доза + гр. metreo міряю, визначаю) – у радіології, прилад, який використовують для виявлення і вимірювання рівня опромінення працівників або хворих при радіотерапії.

*Денситометр – (лат. densus щільний + гр. metreo міряю, визначаю) – фотометричний прилад для вимірювання оптичної щільності забарвлених препаратів, фотоматеріалів, паперу тощо.

*Нефелометр, nephelometer – (гр. nephele хмара або туман + гр. metreo міряю) – прилад, який визначає мутність розчину шляхом вимірювання кількості світла, що розсіюється під кутом до пучка світла, яке пропускають через розчин. Пор. turbidimeter.

-pathia хвороба mastopathia захворювання страждання молочної залози

мyelopathia захворювання кісткового спинного мозку

nephropathia захворювання нирок

psychopathia психічне захворювання

-рhilіа схильність hаеmорhіlіа кровоточивість

spasmophilia схильність до спазмів

-graphia запис ptyalographia дослідження слинних залоз

cardiographia реєстрація скорочень серця

*Міограф, myograph – (гр. mys м’яз + гр. grapho пишу) – прилад для записування результатів м’язової скоротливості.

*Плетизмограф, plethysmograph – (гр. plethysmos той, який підсилює + гр. grapho пишу) – прилад для визначення та реєстрації змін у кількості крові, що проходить через орган, частину тіла або кінцівку; також використовується для реєстрації змін розмірів частини тіла та кровопостачання.


-phobia страх, боязнь hydrophobia боязнь води

мonophobia боязнь самотності

-plegia удар, параліч blepharoplegia параліч повіки

hemiplegia односторонній параліч м'язів

-rrhagia кровотеча haemorrhagia кровотеча

gastrorrhagia шлункова кровотеча

-scоріа огляд, обстеження rectoscopia інструментальний

за допомогою огляд прямої кишки

інструмента bronchoscopia інструментальний огляд бронхів

Приставка –scop часто використовується для найменування медичних приладів:

*Бронхоскоп, bronchoscope – (лат. вronchium (від гр. bronchos дихальне горло) – бронх + гр. skopeo дивлюся, розглядаю) – інструмент для обстеження зсередини трахеобронхіального дерева та виконання ендобронхіальних діагностичних і лікувальних маніпуляцій, напр., усунення сторонніх тіл.

*Фіброскоп, fiberscope – (лат. fibra волокно + гр. scopeo розглядаю, досліджую) – гнучкий оптично-волоконний ендоскоп.

1)Фіброгастроскоп, fibergastroscope – (лат. fibra волокно + гр. gaster шлунок + гр. scopeo розглядаю, досліджую) - оптично-волоконний пристрій для огляду шлунка.

2)Фіброколоноскоп, fibercolonoscope – (лат. fibra волокно + лат. columna колона + гр. scopeo розглядаю, досліджую) – оптично-волоконний пристрій для огляду ободової кишки.

-sthenia сила cardiostenia звуження судин серця

asthenia безсилля, загальна слабість

-tomia розтин salpingotomia розтин маткової труби

операція spondilotomia розтин хребця

phlebotomia оперативний розтин вен

Цей терміноелемент часто зустрічається для найменування приладів:

*Мікротом, microtome – (лат. mikros малий + гр. tome розтин) – апарат для одержання тонких зрізів тканини з метою гістологічного дослідження.


*Трахеотом, tracheotome – (лат. trachea трахея + гр. tome розтин) –інструмент, який використовується для розтину трахеї.

*Синехотом, synechotome – (гр. synecheia неперервність + гр. tome розтин) – ріжучий інструмент, який використовується для хірургічного розрізу спайок райдужної оболонки.

-ectomia вирізання adenectomia видалення залози

видалення appendectomia оперативне видалення відростка сліпої кишки

tonsillectomia оперативне видалення мигдаликів з ложа разом з капсулою

-tonia напруження hypertonia підвищений артеріальний тиск крові

hypotonia понижений артеріальний тиск крові

-trophia живлення hypertrophia надмірний розвиток тканини (тканин, органів)

dystrophia розлад живлення

-urіа сеча dуsurіа утруднене сечовипускання

аnurіа припинення сечовиділення

-therapia лікування phisiotherapia галузь, яка лікує людей природними засобами

-poesis утворення uropoesis утворення сечі

-mania схильність pyromania пристрасть до підпалювання

-opsia зір, бачення biopsia розгляд живої тканини

-penia бідність lympho(cyto)penia зменшення

зменшення кількості лімфоцитів у крові

-lўsis розпад haemolўsis процес розкладу крові

відкріплення neurolўsis відкріплення нерва

-ptosis опущення органа nephroptosis опущення нирки

gastroptosis опущення шлунка

-stenosis звуження cardiostenosis звуження судин серця

ВПРАВИ


1. Зробіть аналіз термінів за терміноелементами.

І. Osteologia, osteoarthropathia, somatologia, somatoscopia, acroalgia, arthropathia, stomatologia, pathologia, stethometria, cardiographia, hormonotherapia, nosologia, brachialgia, logopathia, spondylographia, rhinologia, periosteum, osteogenus, hepatogenus, glossalgia, odontalgia, neuroma, neurolўsis, angioneurosis, adenotomia, lymphadenitis, lymphangitis, hyperaemia, lymphadenoma, lymphangioadenographia, hydradenitis, aesthesiologia, angiectasia, phlebectasia, anaesthesia, hypaesthesia, phlebosclerosis, erythroblastus, ovocytus, dermatosys, dermographia, mesoderma, periderma, dermatitis, dermatostomatitis, sphygmographia, ureterólўsis, pneumólўsis, pneumomalacia, lithotomia, bronchólithus, dysfunctio, chylothorax, chyluria, chylocele.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


 1. Який словотвірний засіб використовується для з’єднання кількох основ у складному слові ?

 2. Що називається терміноелементом?

 3. Наведіть приклади термінів з терміноелементами –therapia, -algia, -pathia, -tomia?

 4. Які терміноелементи використовуються для позначення крові?

 5. Назвіть терміноелементи, які найчастіше використовуються для найменування медичних приладів.

СЛОВОТВІР У КЛІНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ


Клінічна термінологія включає в себе ввесь спектр понять, що стосуються хворого організму. Зазвичай цей розділ називають патологією (гр. pathos страждання, хвороба + logos наука). В першу чергу тут вивчаються хвороби, їх симптоми і прояви, порушення фізіологічних функцій, структурні зміни органів і тканин, а також лікування та профілактика. Фундаментом клінічної термінології є термінологія патологічної анатомії – науки, яка вивчає матеріальні, структурні основи хвороби, її морфологічну (структурну) природу.
За будовою клінічні терміни поділяються на кілька груп [5].

 1. Немотивовані прості слова латинського чи грецького походження: thrombus тромб (згусток крові), tremor тремор, aphthae висипка, insultus (лат. іnsultо нападати ) інсульт, infarctus (лат. infarcio начиняти) інфаркт.

Часто вони не перекладаються, а транскрибуються засобами національних мов, є інтернаціоналізмами.

 1. Терміни словосполучення. Ця група термінів утворюється за граматичними правилами узгодженого та неузгодженого означення. Головне слово – іменник у називному відмінку однини чи множини. Основна роль залежного слова – вказувати на локалізацію враження: abscessus appendīcis, abscessus femoris, abscessus bronchi, abscessus mesenterii.
 2. Повністю мотивовані терміни. В якості перших мотивованих основ у складних словах виступають грецькі чи латинської терміноелементи з анатомічним значенням. Кінцеві компоненти несуть головне смислове навантаження. Одні з них відносять дане поняття до класу патологічних явищ (ознак, станів, хворіб, процесів), інші – до хірургічних чи діагностичних операцій. Наведемо приклад з початковим терміноелементом spleno- (гр. splen селезінка): splenomegalia, splenolysis, splenographia, splenotomia, splenometria, splenoptosis, splenosclerosis, splenoscopia, splenoraphia.


Аналогічно утворюються назви багатьох медичних інструментів, апаратів. У ці назви вводиться додатковий терміноелемент з фізико-технічним, фізіологічним чи біофізичним значенням. Напрклад терміноелемент рео- (гр.. rheos потік, течія ) – відноситься до електрики: рео-кардіо-граф, рео-енцефало-граф, рео-гепато-граф.

§51. СУФІКСИ –ŌSIS , -IĀSIS, -ISMUS, -ĪTIS, -ŌMA У КЛІНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ


Суфікси –ōsis-, -iāsis [5]. Похідні слова з цими суфіксами мають значення «процес або його результат, названі основою», напр.: sclerōsis склероз, затвердіння; stenōsis стеноз, звуження; narcōsis наркоз, оціпеніння; helminthiāsis гельмінтоз, глистне захворювання.

Основна маса похідних з суфіксом –ōsis має загальне значення «патологічний процес, дегенеративне захворювання, хронічний хворобливий стан». Мотивуючі основи мають значення:

а) тканина, орган, частина тіла, система організму, вражені хворобою. Напр.: neurōsis невроз – функціональне захворювання нервової системи; psychosis психоз – розлад психіки.

б) речовина, що викликає захворювання, напр., toxicōsis (гр. toxicon отрута) токсикоз – захворювання, викликане отруйними речовинами; siderōsis (гр. sideros залізо) сідероз – відкладення солей заліза у тканинах.

в) збудник захворювання, інфекції, напр., ascaridosis аскаридоз - глистне захворювання, спричинене аскаридами.

Якщо мотивуюча основа позначає кров’яне тільце або пухлину, то мотивоване слово набуває значення «розповсюдження того, що назване основою», напр., leucocytōsis лейкоцитоз – збільшення кількості лейкоцитів.

Суфікс ismus. Слова з цим суфіксом мають значення «явище, факт, характеристика того, що назване основою». Напр., strabismus (гр.) косоокість; virilismus (лат. virilis чоловічий) – загальна назва групи синдромів (поява чоловічих рис у жінок); daltonismus (від прізвища Дальтон) – нездатність розрізняти червоний і зелений кольори.


Суфікс –itis вживається для утворення назв захворювань запального характеру, напр., gastritis – гастрит, запалення слизової оболонки шлунка; nephritis – нефрит, запалення нирок. Мотивуючими основами є грецькі, рідше латинські назви органів чи тканин. Утворені слова є іменниками жіночого роду ІІІ відміни, у родовому відмінку однини вони мають закінчення –itidis: gastritis, gastritidis; laryngitis, laryngitidis.

Суфікс –oma вживається у назвах пухлин. Напр., osteoma – остеома, доброякісна пухлина кісткової тканини; myoma – міома, доброякісна пухлина м’язової тканини. Назви пухлин – іменники ІІІ відміни, середнього роду, у родовому відмінку однини закінчуються на –atis: neuroma, neuromatis; fibroma, fibromatis.

Злоякісні пухлини деяких тканин мають традиційні назви, такі як carcinōma (гр. кarkinos рак) рак, ракова пухлина; sarcōma (гр. sarks, sarkos м’ясо, плоть) саркома.

Загальне поняття «пухлина» виражається термінами tumor, ōris m; blastōma, ātis n (гр. blastos зародок) бластома; neoplasma, ătis n неоплазма, новоутворення.