prosdo.ru
добавить свой файл
1 2 ... 9 10
Крок 1. Стоматологія 2013 рік


7.0 Патологічна анатомія

1

При обстеженні ротової порожнини на слизовій оболонці язика виявлено білу бляшку, що

виступає над поверхнею; гістологічно спостерігається потовщення багатошарового

плоского епітелію, явища гіперкератозу та акантозу, . Який з перелічених діагнозів

найбільш вірогідний?

A *Лейкоплакія.

B
Глосит десквамативний.

C Плоскоклітинний рак.

D
Папілома.

E
Ромбовидний глосит.

2

Женщина 32 лет жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов, подвижность

фронтальных зубов нижней челюсти, болеет в течение последних трех месяцев.

Рентгенологически выявлена резорбция межальвеолярных перегородок до1/2 корней

нижних фронтальных зубов. Выставлен диагноз пародонтита. Установите стадию

данного заболевания.

A
*2 стадия

B
1 стадия

C
3 стадия

D
4 стадия

E
5 стадия

3


Під час операції видалення каріознозміненого зуба у хворого 21 року в області верхівки

зуба знайдена невелика порожнина заповнена гноєм. М'які тканини навколо хворого зуба

набряклі, гіперемовані. Поставте діагноз.

A * Гнійний періодонтит з утворенням абсцесу

B Гіпертрофічний пульпіт з утворенням поліпу

C Хронічний фіброзний періодонтит

D Хронічний гранулюючий періодонтит

E Хронічний гранулематозний періодонтит

4

При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма сформована з

покривного епітелію із збільшеним числом шарів. Строма разом з розростаннями


епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.

A
* Тканинний

B
Клітинний.

C
Гістохімічний

D
Функціональний.

E
Метаболічний.

5


У хворої М. спостерігається локальна реакція на укус бджоли, що виникла в перші

хвилини після укусу. За яким типом реакції гіперчутливості вона проходить?

A *Анафілактичний

B Цитотоксичний

C Імунокомплексний

D Уповільненого типу

E Ідіотип-антиідіотип

6

В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На

розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно –

хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Назвіть пухлину?

A * фіброма

B міома

C Гістіоцитома

D Дерматофіброма

E Десмоїд.

7

Дитина 3 років з множинними порушеннями розвитку кісток лицевого відділу черепа.

Причина смерті – сепсис, який розвився на фоні бронхопневмонії. В крові вміст

імуноглобулінів в межах фізіологічної норми.На розтині встановлена відсутність тимусу.

Назвати головну причину страждання дитини ?

A *Синдром недостатності клітинного імунітету

B Синдром комбінованого імунодефіциту

C Вторинний імунодефіцитний синдром

D Гострий лімфолейкоз

E Синдром хронічної інтоксикації

8

До патогістологічої лабораторії доставлено червоподібний відросток товщиною до 2,0

см. Серозна оболонка його тьмяна, потовщена, вкрита жовто-зеленими плівковими


нашаруваннями. Стінка в’яла, сіро-червона. Просвіт відростка розширено, заповнено

жовто-зеленими масами. При гістологічному дослідженні виявлено, що: стінку

інфільтровано нейтрофілами. Визначте захворювання апендикса, його форму.

A *Гострий флегмонозний апендицит

B Гострий гангренозний апендицит

C Гострий поверхневий апендицит

D Гострий простий апендицит

E Хронічний апендицит

9

На аутопсії тіла чоловіка 49 років, який помер від гострої лівошлуночкової недостатності,

у лівому шлуночку серця знайдено сіро-жовте вогнище неправильної форми, оточене

темно-червоним вінчиком. Вогнище великих розмірів і охоплює всю товщу стінки

шлуночка. Діагностуйте патологічний процес.

A * Інфаркт міокарду.

B Абсцес міокарду.

C Кардіосклероз.

D Флегмона серцевого м’яза.

E Гематома.

10

У біоптаті з правого головного бронха 63-річного чоловіка, курця, виявлено пухлину, що

складається з груп атипових епітеліальних клітин, які проникають поза межі базальної

мембрани слизового шару, формують “гнізда” та тяжі, в центральних частинах яких

розташовані концентричні, яскраво-еозинофільні маси - "ракові перлини". Діагностуйте

захворювання.

A * Плоскоклітинний роговіючий рак.

B Плоскоклітинна роговіюча папілома.

C Плоскоклітинний нероговіючий рак.

D Аденокарцинома.

E Дрібноклітинний рак.

11

На аутопсії тіла чоловіка 43 років, який помер від серцево-легеневої недостатності,

знайдено у нижній частці правої легені порожнину діаметром 3 см, заповнену тягучим


зелено-сірим вмістом. При гістологічному дослідженні стінка описаного утвору

представлена сполучною та молодою грануляційною тканиною, в просвіті - нейтрофільні

лейкоцити та продукти їх розпаду. Діагностуйте вид запалення.

A * Хронічний абсцес.

B Гострий абсцес.

C Емпієма.

D Фурункул.

E Карбункул.

12

При вскрытии умершего обнаружено увеличенное в размере сердце (вес 850,0).

Толщина стенки левого желудочка 2 см, трабекулярные и сосочковые мышцы

утолщены, полость сердца не изменена. Какова возможная причина описанных

изменений?

A *Гипертоническая болезнь

B Недостаточность трехстворчатого клапана

C Эмфизема легких

D Пневмосклероз

E Фиброзирующий альвеолит

13

При гистологическом исследовании биопсии стенки бронха обнаружено, что

однослойный мерцательный эпителий замещен на многослойный плоский. Какой

общепатологический процесс диагносцировал врач?

A *Метаплазия

B Регенерация

C Гипертрофия

D Организация

E Гиперплазия

14

У чоловіка 30-ти років спостерігається помітне збільшення розмірів носа, губ, вух,

нижньої щелепи, збільшення щитовидної залози, атрофія статевих залоз. Який діагноз

найбільш вірогідний?

A *Акромегалія

B Гігантизм

C Адипозогенітальна дистрофія

D Гіпофізарний нанізм

E Хвороба Грейвса

15

При гистологическом исследовании печени определяется резкое нарушение долькового

строения с интенсивным фиброзом и формированием узлов регенерации.

Микроскопически: пролиферация гепатоцитов, появление ложных долек, дистрофия и

некроз гепатоцитов. Ваш диагноз?

A * Цирроз печени

B Алкогольный гепатит

C Жировой гепатоз

D Вирусный гепатит

E Прогрессирующий массивный некроз печени

16

Під час розтину дитини, яка померла при ознаках асфіксії, були виявлені в трахеї і

головних бронхах сіроватого кольору плівки, які вільно лежали в просвіті дихальних

шляхів, нагадуючи їх зліпки. Вкажіть вид запалення.

A *Крупозне

B Дифтеритичне

C Катаральне

D Серозне

E Гнійне

17

У хлопчика 5 років зявився біль при ковтанні, набряк шиї, висока температура. При огляді

на мигдаликах виявлені плівки сіро-білого кольру, які знімаються з великим зусиллям.

Про яке захворювання йде мова?

A *Дифтерія

B Кір

C Скарлатина

D Менінгококова інфекція

E Скарлатина

18

При огляді ротової порожнини чоловіка 50 років, який тривалий час палить цигарки на

слизовій оболонці язика виявлено неправильної форми бляшку білого кольору.

Гістологічно виялено потовщення багатошарового плоского епітелію, паракератоз,

гіперкератоз та акантоз. Вкажіть вид патологічного процесу.

A *Лейкоплакія

B Хронічний стоматит

C Гіпертрофічний глосит


D Авітаміноз А

E Кератоакантома

19

У больного взята биопсия опухолеподобного образования, локализующегося в области

угла нижней челюсти в районе моляров. Взята биопсия – опухоль состоит из островков

округлой или неправильной формы, окруженных одонтогенным цилиндрическим

эпителием, в центральной части состоит полигональных, звездчатых, овальных клеток

образующих сеть; видны единичные мелкие кисты. Назовите опухоль.

A Фолликулярная амелобластома

B Плеоморфная аденома

C Одонтома

D Цементома

E Остеобластокластома

20

У больного 40 лет, в области угла нижней челюсти, на уровне моляров, опухолевидное

образование белесоватого цвета, около 3 см в диаметре. Со слов больного

образовалась медленно в течение последних 4 лет. На ретгенограмме: многоочаговая

деструкция кости. Биопсия: Островки округлой формы, окруженные одонтогенным

цилиндрическим эпителием, Множество полигональных и звездчатых клеток в центре

островков. Для какой опухоли характерны эти симптомы?

A Амелобластома

B Фиброма

C Дентинома

D Гамартома

E Остеобластокластома

21

У мужчины 25 лет в области тела верхней челюсти обнаружено опухолеподобное

образование, деформирующее лицо. Биоптат состоит из фиброзной ткани, содержащей

молодые костные балки, веретенообразные и звездчатые клетки, нет четкой границы

между нормальной костной тканью и очагом поражения, отсутствует капсула. В других

органах патологические изменения не выявлены. Поставьте диагноз.


A Простая фиброзная дисплазия

B Остеобластокластома

C Одонтогенная фиброма

D Остеосаркома

E Осссифицирующая фиброма

22

У больного в полсти зуба ткань, которая выходит в кариозную полость. Ткань мягкая,

красноватая, легко кровоточит, её поверхность изъязвлена. Для какой формы пульпита

характерна эта картина?

A Гранулирующий

B Гангренозный

C Фиброзный

D Хронический

E Острый

23

У 29-річної жінки виявлено вузлоподібну пухлину нижньої щелепи із вираженою

деформацією щелепи, рентгенологічними ознаками руйнування кістки. При

гістологічному дослідженні пухлини спостерігаються множинні атипові одноядерні клітини

овальної форми, поодинокі гігантські багатоядерні клітини, хаотично розміщуються

кісткові балочки. Діагностуйте захворювання.

A * Остеобластокластома.

B Фолікулярна амелобластома.

C Внутрішньо кісткова карцинома.

D Амелобластична фіброма.

E Злоякісна амелобластома.

24

При огляді плоду спостерігається розщеплення верхньої губи. Поставте діагноз

уродженої вади обличчя.

A *Хейлосхіз

B Палатосхіз

C Мікрогнатія

D Гіпертелоризм

E Макростомія

25

У жінки 42 років під час операції був видалений червоподібний відросток, стінка якого

брудно-сірого кольору, зі смердючим запахом, з просвіту виділяється гній, мікроскопічно

численні осередки некрозу, крововиливи, тромби в судинах. Ваш діагноз:


A *Гострий гангренозний апендицит

B Гострий простий апендицит

C Гострий флегмонозний апендицит

D Гострий флегмонозно-виразковий апендицит

E Гострий поверхневий апендицит

26

При розтині трупа чоловіка 46 років, який тривалий час хворів на хронічний бронхіт,

виявлено, що легені збільшені в об'ємі, не спадаються, підвищеної повітряності, бліді,

тістоподібної консистенції, ріжуться з хрускотом. При мікроскопічному дослідженні у всіх

ділянках легень проксимальні відділи ацинусів різко розширені, стінки альвеол стоншені,

капіляри в них недокрівні. Якій клініко-морфологічній формі емфіземи відповідає така

морфологічна картина:

A *Хронічній дифузній обструктивній

B Ідіопатичній

C Вікарній

D Хронічній вогнищевій

E Старечій

27

Молодий чоловік 18 років звернувся до лікаря зі скаргами на деформацію обличчя. При

обстеженні виявлено пухлиноподібне утворення нижньої щелепи. Мікроскопічно

потовщена ділянка складається з однорідних великих клітин типу гістіоцитів та великої

кількості еозинофілів, а також спостерігається горизонтальна резорбція міжзубних

перегородок. Якому з нижче перерахованих пухлиноподібних захворювань відповідає

гістологічна картина:

A *Еозинофільна гранульома

B Херувізм

C Фіброматозний епуліс

D Фіброзна дисплазія

E Гігантоклітинний епуліс

28

У жінки 40 років при шинуванні патологічного перелому нижньої щелепи видалений

фрагмент кістки. На гістологічному дослідженні відломка - ділянка гнійного запалення

кістково-мозкових просторів з потоншенням кісткових балок. Поставте діагноз:

A *Остеомієліт

B Підокісний абсцес

C Гнійний періостит

D Серозний періостит

Eследующая страница >>