prosdo.ru
добавить свой файл
1 2 ... 6 7

Overview

баланс
баланс (2)
стр-ра баланса
ликвидность


Sheet 1: баланс

БалансФорма N 1  Код за ДКУД   1801001


Актив Код рядка 2010 год 2011 годI. Необоротні активи


Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010

первісна вартість 011
накопичена амортизація 012

Незавершені капитльні інвестиції 020

Основні засоби:


залишкова вартість 030

первісна вартість 031

знос 032

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість 035следующая страница >>