prosdo.ru
добавить свой файл
1


ДОГОВІР № ________

Про організацію і проведення практики студентів
м. Київ “____”__________20__ р.

Національний технічний університет України “КПІ” в особі ______Новікова Б.В.____

_________________декана факультету соціології і права, професора_____________

діючого на підставі статуту та ________________________________________________

___________________________________________________________________________

в особі ___________________________________________________ діючого на підставі

_____________________________________________________________ уклали договір:


 1. УСТАНОВА зобов’язується :
  1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:Номер

спеціаль-ностей

Назва

спеціальностей

Курс

Кількість

студентів

Вид

практики

Термін

практики

початок

кінець

6.030401

Правознавство

4
переддипломна

09.04

20.05


  1. Призначити кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва


практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутньої спеціальності.

1.4. Створити умови для навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості, вивчання передового досвіду державного управління.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.

1.6. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати відгук на кожного студента-практиканта, в якому відзначити ділові здібності студента, використання ним знань, здібності до самостійного вирішення питань, пов’язаних з конкретною роботою.

Додаткові умови
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКАРАЇНИ “КПІ”

зобов`язується :


  1. Направити студентів в строки, зазначені у календарному плані.

2.2. Не пізніше як за тиждень до початку практики подати для погодження програму проведення практики і списки студентів-практикантів.

2.3. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

  1. Забезпечити керівництво і контроль за практикою студентів.


Додаткові умови
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  1. Проводити сумісне розслідування нещасних випадків, що сталися з студентами під час практики.


  2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором вирішуються в установленому порядку.

  3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом. Зміни і доповнення сторони вносять листом.

  4. Договір складений у двох примірниках: по одному кожній стороні.

  5. Юридичні адреси сторін:


НТУУ “КПІ” : 03056, м. Київ-56, просп. Перемоги, 37, НТУУ ”КПІ”; тел. 454-9020
Установа: _________________________________________________________________ Тел. ______________________________


Договір підписали :
Від НТУУ “КПІ” Від установи
Декан ФСП

____________ Б.В. Новіков _______________

М.П. М.П.
“____” _____________20___р. “_____” _____________20__р.